Op deze pagina proberen we u op de hoogte te houden van de acties die we ondernemen om onze geloofsgemeenschap bijeen te houden na de verwoestende brand van 8 juli 2019.

De informatie wordt in korte items gegeven en regelmatig ververst.


GEFELICITEERD.

vanmiddag (28 april) is bericht gekomen van het bisdom dat de Bethelkerk mag worden aangekocht en de nodige investeringen mogen worden gedaan om het gebouw te renoveren.

We kunnen dus verder !!!


200717                 Infobulletin no 11 Moeder Teresa geloofsgemeenschap

Hervatting vieringen

Vanaf 12 juli j.l. zal er in ‘coronatijd’ eens per 14 dagen een gebedsviering zijn. De grote kerkzaal is zodanig ingericht dat rond de 80 personen op gepaste afstand de vieringen kunnen bijwonen. Binnen de geldende regels is aanmelding en registratie verplicht. Aanmelden kan telefonisch op de vrijdagochtend voorafgaand aan een viering van 9.30 – 12.00 uur. Telnr: 074-2913009

De vieringen zijn gebedsvieringen, tot nader order zonder koorondersteuning en zonder samenzang. Ook is er geen ontmoetingsmoment (koffie) na afloop van de viering mogelijk. In de viering van 12 juli stonden we kort stil bij de (eerste) jaargedachtenissen die in de periode tussen begin maart en 12 juli vielen. Ook de herinnering aan de brand, 8 juli 1 jaar geleden, en de dankbaarheid voor de hulp die we daarna mochten ervaren werden aangestipt. De komende periode proberen we diverse vormen van ondersteuning bij de vieringen uit.

Verwerving Bethelkerk

De besturen van De Goede Herder en de gemeente van de PKN zijn tot overeenstemming gekomen over de overname van de Bethelkerk. In de komende weken zal de koopakte bij een notaris ‘passeren’. Het bestuur van De Goede Herder zal het najaar gebruiken voor inventarisatie van gebruikerswensen en de beoordeling van de bouwkundige staat. Bij de inventarisatie van de gebruikerswensen gaat het ook om andere gebruikers dan de geloofsgemeenschap (Moeder Teresa/ Raphaël-Exodus). Aanpassingen aan het gebouw zullen vermoedelijk in 2021 worden aangevangen.

De locatieraad (raden) zullen met het bestuur nader overleggen over de gewenste beheersmodellen. Voorlopig is (structureel) medegebruik door derden (koren etc.) nog niet mogelijk.

Samengaan met de Raphaël-Exodus geloofsgemeenschap

De pastoraatsgroep/locatieraad van de Raphaël-Exodus geloofsgemeenschap heeft de wens en het voornemen uitgesproken om per september de integratie verder vorm te geven in de Bethelkerk. Dat betekent dat vieringen vanaf september gezamenlijk zijn. Ook de administratieve ondersteuning/ het secretariaat verhuist dan naar de Bethelkerk. Gelet op de problematiek rond het Covid-19-virus én de tussenliggende vakantieperiode zullen in september eerst een aantal overbruggingsvoorzieningen moeten worden getroffen. Zo zal het waarschijnlijk nog niet mogelijk zijn om in september de dagelijkse ontmoeting/ het koffietreffen vorm te geven. In de huidige ruimte kan niet aan het afstandscriterium worden voldaan.

Het voornemen is om vanaf begin september diverse werkgroepen uit de beide geloofsgemeenschappen samen te brengen voor uitwisseling van ideeën en ervaringen ter voorbereiding van een gezamenlijk doorstart. Een eerste aanzet wordt al gemaakt in augustus als  medewerkers van de secretariaten en de ledenadministratie elkaar treffen, ter voorbereiding van de administratieve verhuizing.

Omdat er heel veel werkgroepen en vrijwilligers zijn zal het tijd kosten om iedereen een plekje te laten vinden in en rond de Bethelkerk. We zullen mensen uit de verschillende werkgroepen dan ook groepsgewijs uitnodigen. We verwachten hiermee tot het eind van het jaar bezig te zijn.