Op deze pagina proberen we u op de hoogte te houden van de acties die we ondernemen om onze geloofsgemeenschap bijeen te houden na de verwoestende brand van 8 juli 2019.

De informatie wordt in korte items gegeven en regelmatig ververst.

Infobulletin no 7 (15 december)

Procesgang naar een vervangend onderkomen

Het bestuur van De Goede Herder heeft met instemming van de verzekeraar en het bisdom een onderzoek gestart naar de kosten van de overgebleven 2 opties: nieuwbouw en aankoop van de Bethelkerk. Hiervoor is het bureau Kleissen uit Hengelo ingeschakeld. De eerste rapportage wordt rond de jaarwisseling verwacht. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek neemt het bestuur van de parochie een besluit, nadat ook de verzekeraar op de uitkomsten heeft gereageerd. Het besluit van het bestuur moet dan nog worden voorgelegd aan het bisdom. Kerkrechtelijk ligt daar de finale beslissing, mede gebaseerd op het advies van een adviesorgaan. Een en ander zal dus nog wel wat tijd vergen. De eigen gemeenschap heeft een sterke voorkeur voor een oplossing dat geen jarenlang traject vergt: de aankoop van de Bethelkerk.

De Bethelkerk

De PKN-gemeente in Hengelo heeft zich bereid verklaard de Bethelkerk te verhuren met het uitzicht op een mogelijke koop. De verzekeraar én het bisdom hebben hieraan hun fiat verleend. Woensdag 11 december j.l. heeft een vertegenwoordiging van de pastoraatsgroep en locatieraad een overdrachtsgesprek gevoerd met de beheerders van het kerkgebouw. Dat gesprek was erop gericht om het mogelijk te maken om met Kerst in de Bethelkerk te vieren. Zolang er sprake is van huur wordt er aan het gebouw niets veranderd, anders dan in overleg. In de week van 16 december wordt er (wederom vol enthousiasme ) door vrijwilligers schoongemaakt en volgt er een summiere transformatie naar de ‘katholieke inrichting’ van de kerkzaal.

Kerst zal dan in de Bethelkerk gevierd kunnen worden:  op Kerstavond om 20.00 uur een gebedsviering met het koor Allegro( voorheen het liturgiekoor) en op Kerstmorgen om 9.00 uur een feestelijke Eucharistieviering m.m.v. het herenkoor.

De overige vieringen in december zijn (nog) in de Esreinschool. We streven ernaar om de weekendvieringen vanaf begin januari in de Bethelkerk te kunnen houden.

Het secretariaat, de dinsdag-ontmoetings-viering, de dagelijkse koffie-ontmoetingen e.d. blijven nog even in de villa en de ‘kapel’ bij de Esreinschool. Het verplaatsen van die activiteiten vraagt iets meer voorbereiding. Daar hebben we mogelijk de maand januari voor nodig.

Samenwerking/ integratie

Zoals besproken en toegelicht op 11 december zullen parallel aan het in gebruik nemen van de Bethelkerk gesprekken worden gevoerd met de pastoraatsgroep en locatieraad van de Raphaël- Exodus-gemeenschap. De gesprekken hebben tot doel elkaars vitaliteit te versterken en mogelijk te groeien naar één geloofsgemeenschap. Tegen de tijd dat een mogelijke aankoop van de Bethelkerk aan de orde is, moet er ook meer duidelijk zijn over het gezamenlijk optrekken in en rond de Bethelkerk.

De informatieavond van 11 december j.l.

Tegen de 100 actieve leden van onze gemeenschap werden voorgelicht over de stand van zaken, zoals hierboven aangeduid. In de groepen rond de tafels werd geanimeerd gesproken over een zestal aspecten die op de gekozen route van belang zijn. In alle openheid en zonder enige wanklank werd met elkaar gesproken over de ‘eigen vitaliteit’, de mogelijke samenwerking met de Raphaël-Exodus-gemeenschap, de gevoelens en verlangens bij het vieren van de Eucharistie en de mogelijkheid om in vieringen ‘ter Communie’ te gaan. Ook de balans tussen onderlinge verbondenheid, de betrokkenheid op ‘de wereld’ om ons heen, het gebed en de sacramentele bediening werd intensief besproken. Er ontstonden in brede zin ‘geloofsgesprekken’.  Het was hartverwarmend om dat met elkaar te kunnen delen.

 


 Bereikbaarheid van de weekendviering in de Esreinschool:

In de kerkstraat is vrijwel geen ruimte om een auto te parkeren. Overlast voor de buurt ontstaat snel. Achter de Esreinschool ligt een parkeerplaats. Deze is te bereiken via de W de Clerqstraat, inrit rechts van de moskee. Vanaf deze parkeerplaats bereikt u gemakkelijk de zij-ingang van de school.

Let op: deze route is lastig voor rolstoelers, scootmobiel en rollators. Mensen die hiervan afhankelijk zijn kunnen beter parkeren in de Kerkstraat